Team 5 dagar

Individen säger 'jag' teamet säger 'vi'.

Allt mer av vårt professionella arbete bedrivs i olika team. Att få uppleva ett team som strävar åt samma håll med ett tydligt och insiktsfullt ledarskap vill de allra flesta företag och organisationer vill åstadkomma. Ett team sätts samman utifrån olika syften och uppgifter där varje team har sina egna unika förutsättningar. Programmet behandlar teamutvecklingens mest betydande beståndsdelar; grupper, roller, normer, attityder och värderingar samt betydelsen av kommunikation, motivation och kompetens.

Efter programmet har du fått ökad insikt om den egna personligheten och erfarenhet av gruppdynamiska situationer. Du har ökat din förmåga att kunna se och hantera konflikter, kommunicera klart och tydligt samt ge och ta emot feedback. Du har fått insikt i olika faser i en grupps utveckling och förståelse för behovet av olika ledarstilar. Du har ökat din självinsikt och ditt självförtroende. Genom egna och andras upplevelser förstår du hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker, samt hur du själv påverkar och påverkas av processerna omkring dig. Programmet kommer att beröra både ditt hjärta och din hjärna.

Länk till Intresseanmälan